Pearle*

Pearle*

Pearle* is de Europese federatie en ontmoetingsplaats van organisaties die zoals oKo actief zijn in de podiumkunsten- en muzieksector. Pearle* behartigt de belangen van zijn leden op beleidsniveau over thema’s als visums, risicoanalyses, dubbele belastingen, grensverkeer, digitalisering, copyright, mobiliteit en duurzame infrastructuur. Daarnaast neemt het deel aan de sociale dialoog, onder meer via de European Sectoral Social Dialogue. OKo is stichtend lid van Pearle*. Via Pearle* volgt oKo de Europese dossiers op die (in)direct relevant zijn voor het Vlaamse en Brusselse kunstenveld.

www.pearle.eu

Bekijk profiel

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) is een door paritair comité 304 beheerd fonds voor bestaanszekerheid. Het ontwikkelt voornamelijk initiatieven op vlak van tewerkstelling en opleiding in de sector. Het SFP coördineert niet alleen de gegevensverzameling voor de uitbetaling van de eindejaarspremie, maar beheert ook de uitgifte van ecocheques, het ontwikkelt kwaliteitsbevorderende maatregelen en is organisator van een sectoraal opleidingsaanbod. Omdat het SFP erkend is als loopbaancentrum kunnen artiesten er loopbaanbegeleiding krijgen via loopbaancheques. OKo is stichtend lid van het SFP en zetelt in de raad van bestuur.

www.podiumkunsten.be

Bekijk profiel

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) voert het Vlaamse filmbeleid uit, verleent subsidies en ondersteunt initiatieven voor de vertoning en spreiding van filmcultuur, filmeducatie en filmgeletterdheid. OKo behartigt samen met het VAF de belangen van leden in audiovisuele sector.

www.vaf.be

Bekijk profiel

Cultuurloket

Cultuurloket

Cultuurloket voorziet de sector van eerstelijnsadvies op gebied van fiscaliteit, het statuut van de kunstenaar, sociale zekerheid en juridische zaken. Het organiseert opleidingen voor zakelijk leiders, ondersteunt de loopbaan van kunstenaars en stimuleert cultureel ondernemerschap. OKo is stichtend lid van Cultuurloket en zetelt in de raad van bestuur. Beide partijen overleggen ook regelmatig.

www.kunstenloket.be

Bekijk profiel

Sociare

Sociare

Sociare is de werkgeversorganisatie voor organisaties die ressorteren onder paritair comité 329. Dat zijn organisaties uit de socioculturele sector, zoals kunsteducatie, sociaal-artistiek werk, beeldende en audiovisuele kunsten. Sociare biedt onder meer opleiding en vorming aan, geeft zakelijk advies en behartigt de belangen van zijn leden. OKo is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Sociare en biedt oKo-leden van paritair comité 329 een gunstig collectief lidmaatschap bij hen aan.

www.sociare.be

Bekijk profiel

Kunstenpunt

Kunstenpunt

Kunstenpunt is het steunpunt voor de kunstensector. Het voert onderzoek, zet in op de internationalisering van het kunstenveld en stimuleert Kunstenpunt de werkveldontwikkeling op vlak van participatie, diversiteit, transitie en financiering. OKo levert het directe contact met het kunstenveld bij Kunstenpunt. We verspreiden informatie over het beleid, onderzoek en de activiteiten van Kunstenpunt in het oKo-netwerk.

www.kunsten.be

Bekijk profiel

Scwitch

Scwitch

Scwitch is een netwerk dat diensten op vlak van zakelijk management aanbiedt aan culturele organisaties. De coöperatie is een initiatief van Sociare en De Federatie. VOBK is medeoprichter en aandeelhouder bij Scwitch.

www.scwitch.be

Bekijk profiel

VRT

VRT

De Vlaamse openbare omroep VRT heeft onder meer als opdracht om cultuur op een brede en verdiepende manier toegankelijk te maken. OKo zet in op een sterkere positie van kunst en cultuur op de zenders van de openbare omroep. Daarvoor werkt het samen met de VRT.

www.vrt.be 

Bekijk profiel

UNIZO

UNIZO

OKo verdedigt de belangen van paritair comité 304 en 329 bij het intersectorale overleg in UNIZO. Omdat we deelnemen aan de sociale commissie van Unizo, kunnen we de ontwikkelingen in de federale wetgeving en de federale dossiers die (in)direct relevant zijn voor de Vlaamse en Brusselse kunstensector vanop de eerste rij mee volgen. Via UNIZO zitten we bovendien in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Nationale Arbeidsraad (NAR).

www.unizo.be

Bekijk profiel

Muziekoverleg

Muziekoverleg

In het Muziekoverleg komen partners uit de muzieksector samen om het beleid voor de Vlaamse muzieksector te optimaliseren. Ze nemen onder meer standpunten in over de financiering van de muzieksector, internationalisering, het statuut van de muzikant, auteurs- en naburige rechten, muziek uit Vlaanderen en de openbare omroep. OKo neemt deel aan het Muziekoverleg met Com AV, Muziekmozaïek Folk & Jazz, Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen, Belgian Independent Music Association, Belgian Entertainment Association, Clubcircuit, Poppunt, Resonant, Kunstenpunt, PlayRight+, Belgian Music Publishers Association, Vlaamse Amateurmuziekorganisaties, Vlaamse Podiumartiesten, Genootschap Auteurs Lichte Muziek, Bond van Onafhankelijke Muziekmakers en Sabam for Culture deel.

Bekijk profiel

Overleg Cultureel Erfgoed

Overleg Cultureel Erfgoed

Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) verdedigt de belangen van erfgoedorganisaties in Vlaanderen. OKo ondersteunt deze jonge belangenbehartiger bij het uitbouwen van zijn werk en neemt samen met OCE standpunten in over dossiers die de erfgoed- en kunstensector aanbelangen, zoals de herverdeling van de provinciale middelen.

www.overlegcultureelerfgoed.be

Bekijk profiel

Paritair Comité 329

Paritair Comité 329

Via Sociare behartigt oKo de werkgeversbelangen van het paritair comité voor de socioculturele sector, PC 329. We zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Sociare en we maken deel uit van het overleg sectorfederaties.

Bekijk profiel

Paritair Comité 304

Paritair Comité 304

OKo zetelt samen met andere werkgeversorganisatie en de vakbonden in PC 304, het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf. We sluiten er op Vlaams en federaal niveau cao’s af over thema’s als arbeidsduur, beloning, functieclassificatie, overwerkregeling, vakantie en verloven, aanvullend pensioen, arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Bekijk profiel

Strategische Adviesraad Cultuur – Sectorraad Kunsten en Erfgoed (SARC)

Strategische Adviesraad Cultuur – Sectorraad Kunsten en Erfgoed (SARC)

De Strategische Adviesraad Cultuur (SARC) geeft adviezen bij decreten, beleidsnota’s en beleidsbrieven zoals het kunstendecreet, het erfgoeddecreet, het decreet sociaal-cultureel werk, de nota cultuurspreiding en het Fonds Culturele Infrastructuur. OKo zetelt in de SARC.

https://cjsm.be/sarc/index

Bekijk profiel

Commissie Kunstenaars

Commissie Kunstenaars

OKo zetelt in de commissie kunstenaars van de FOD Sociale Zekerheid. Die commissie spreekt zich uit over de uitreiking van kunstenaarskaarten, visa voor kunstenaars en zelfstandigheidsverklaringen.

Bekijk profiel