OKo is een netwerkorganisatie: kunstenorganisaties komen er met elkaar in contact om het samen te hebben over maatschappelijke en zakelijke thema's. Ze wisselen kennis uit over bedrijfsvoering, fiscaliteit en good governance, nemen standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen en komen op voor een belangrijke positie van de kunsten in onze hedendaagse samenleving.

11 werkgroepen

De verschillende werkgroepen waarin de leden samenkomen, vormen de basis van het netwerk. Elk oKo-lid maakt deel uit van een van 11 werkgroepen. Die zijn samengesteld op basis van artistieke discipline of werkvorm. Het is de plek waar leden collegiaal aan informatie- en praktijkuitwisseling doen, opinies vormen en standpunten voorbereiden. Daarnaast zijn de werkgroepen een biotoop voor de ontwikkeling van werkmodellen, good practices en gezamenlijke actie.

 • Artiest centraal
 • Audiovisuele kunsten
 • Beeldende kunsten
 • Muziekclubs
 • Dans
 • Grootschalig
 • Muziek
 • Muziektheater
 • Ontwikkeling, productie en presentatie
 • Participatie
 • Theater

Download hier een lijst van de leden en voorzitters per werkgroep.

Algemene vergadering

Alle leden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Meestal is dat de zakelijke, soms de artistieke leider, afhankelijk van wie door de eigen raad van bestuur wordt aangeduid. De algemene vergadering van oKo komt minstens één keer per jaar samen en heeft statutaire en wettelijke bevoegdheden. Daarnaast is het een plaats voor ontmoeting, netwerkontwikkeling, praktijkuitwisseling en debat.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het beleid van oKo en de taken van het secretariaat. De voorzitters van de elf disciplinaire werkgroepen en de zeventien rechtstreeks verkozen bestuurders komen maandelijks samen. De werkgroepsvoorzitters brengen tijdens elke werkgroepsvergadering kort verslag uit over de thema’s die op de agenda stonden van de raad van bestuur. Op deze manier waarborgen we de representatie van alle leden.

Download hier de samenstelling van de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 6 bestuurders. Het heeft een voorbereidende en uitvoerende taak, en werkt in opdracht van de raad van bestuur.

Het oKo-secretariaat

Het oKo-secretariaat ondersteunt de leden inhoudelijk en logistiek. Het voert de beslissingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur uit, verzorgt de communicatie, en neemt de organisatie van onder andere vergaderingen, overlegmomenten en infosessies voor zijn rekening. Daarnaast heeft het secretariaat vrijwel dagelijks contact met de leden.

Partners

Met meer sta je sterker. OKo zet actief in op partnerschappen voor zijn belangenbehartigend en managementondersteunend werk. Samen faciliteren en stimuleren we de professionalisering in het kunstenveld en werken we aan een betere positie van de kunsten in de samenleving. Met de sociale partners werken we bovendien aan correcte arbeidsvoorwaarden en een gunstig sociaal klimaat. We voeren het sociaal overleg mee aan de Vlaamse, federale en Europese beleidstafels, op sectoraal vlak en over sectoren heen.

Maak kennis met onze partners.


downloads

Samenstelling raad van bestuur 5-2019.pdf
44.51 KB
20190701_Ledenlijst.pdf
94.99 KB