Disclaimer

CONTACTGEGEVENS

Deze website is eigendom van Overleg Kunstenorganisaties v.z.w. (afgekort oKo):
Sainctelettesquare 19 bus 6
1000 Brussel
02 203 62 96
info@overlegkunsten.org
O.N. 0432310984


ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Overleg Kunstenorganisaties, haar leden of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

oKo levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal oKo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

oKo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@overlegkunsten.org.

De inhoud van de website, inclusief links, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. oKo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

oKo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

oko verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.


Privacybeleid 

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) respecteert de privacywetgeving.

Hoe verzamelt oKo persoonlijke gegevens?

OKo verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen als dat noodzakelijk is voor een bepaalde dienstverlening. Bijvoorbeeld de contactgegevens van de relevante (plaatsvervangende) leidinggevenden bij een lidmaatschapsaanvraag.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt oKo?

 • OKo verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om zijn werk als belangenbehartiger en werkgeverorganisatie uit te voeren. Die taak voeren we uit in opdracht van onze leden.
 • Afhankelijk van je verhouding tot oKo verzamelen we verschillende types van persoonsgegevens. Voor onderstaande acties moeten verplicht volgende gegevens ingevuld worden: 
  • Toetreding tot en lidmaatschap van het oKo-netwerk:
   • Naam, juridische vorm, ondernemingsnummer, btw-nummer, adres, website, telefoonnummer, rekeningnummer, vorm van betoelaging, RSZ-nummer, NACE-code, paritair comité en gegevens over de tewerkstelling van de organisatie.
   • Naam, voornaam, e-mail en telefoonnummer van de feitelijke en plaatsvervangende zakelijke en artistieke leiders en van de communicatiemedewerker van de organisatie.
  • Account op de website met gekoppelde inschrijfmodule voor evenementen (enkel voor leden): naam, voornaam, organisatie, e-mailadres, paswoord. Het oKo-secretariaat heeft geen toegang tot je paswoord. Dat is versleuteld binnen de website.
  • OKo-nieuwsbrief (enkel voor leden): naam, voornaam, organisatie en e-mailadres.

Wanneer en waarom verwerkt oKo persoonlijke gegevens?

 • OKo verzamelt en verwerkt je gegevens voor het uitvoeren van zijn werk als belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van de kunstensector in Vlaanderen en Brussel.
 • OKo verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen: 
  • Als je er expliciet de toestemming voor gaf, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te ontvangen;
  • Als dat nodig is om bepaalde diensten te leveren, bijvoorbeeld om infosessies en werkgroepen te organiseren en je daarvan op de hoogte te houden;
  • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken, bijvoorbeeld omdat we als ledenorganisatie de (contact)gegevens van onze leden en bestuursleden moeten verwerken.

Hoe behandelt oKo persoonlijke gegevens?

We gebruiken je gegevens enkel in functie van de door jou gevraagde dienst (tenzij een van de voorwaarden die hierboven staan van toepassing zijn). Als je formeel of informeel lid bent van een bepaalde werkgroep, krijg je bijvoorbeeld alle info over die werkgroep: uitnodigingen voor vergaderingen, verslagen, relevante informatie. Je kan te allen tijde vragen om die correspondentie niet meer te ontvangen.

Verstrekking aan derden

 • We delen je persoonsgegevens enkel met dienstverleners van oKo als dat nodig is voor een vlotte dienstverlening, bijvoorbeeld voor het beheer van contactgegevens in een database, het beheer van onze website en de hosting ervan en het verspreiden van onze nieuwsbrief. We werken uitsluitend met dienstverleners die de privacywetgeving respecteren. Met elk van die externe partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van je gegevens zo goed mogelijk gegarandeerd is.
 • We geven je contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We verkopen nooit persoonsgegevens aan derde partijen en geven ze nooit door aan derden zonder je toestemming.

Hoe lang bewaart oKo persoonlijke gegevens?

OKo verbindt zich ertoe je gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken en het doel waarvoor we ze verzameld hebben. We bewaren de contactgegevens van onze leden tot maximaal vijf jaar nadat ze het netwerk verlaten hebben. 

Bewaart oKo mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Je gegevens worden op een veilige manier behandeld. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
 • Als er toch een voorval plaatsvindt waarbij je gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd zoals gepreciseerd in de wet.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je gegevens is beperkt. Ze hebben enkel toegang tot je persoonlijke informatie voor zover ze die nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Ik wil iets wijzigen aan de manier waarop oKo mijn gegevens verwerkt. Wat kan ik doen?

 • Wil je iets wijzigen aan je contact- of organisatiegegevens, neem dan contact op met info@overlegkunsten.org.
 • Wijzigingen aan je account op de website kan je zelf uitvoeren via onze account-pagina.
 • Uitschrijven via de nieuwsbrief kan via de daartoe voorziene ‘unsubscribe’-knop.
 • Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op met info@overlegkunsten.org.
 • Je kan op elk moment de persoonlijke gegevens die oKo van je verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Als je van mening bent dat je gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Wijziging privacystatement

OKo kan zijn privacyverklaring wijzigen. In dat geval kondigen we het duidelijk aan op onze website.

Nog vragen? Neem contact met ons op

Overleg Kunstenorganisaties vzw
Sainctelettesquare 19 bus 6
B-1000 Brussel
info@overlegkunsten.org
+32 (0)2 203 62 96

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.