Taxshelter: wat is er nieuw?

Op 17 mei organiseerde Cultuurloket een infosessie over taxshelter. Onder meer Anja Berlanger van de Cel Taxshelter (FOD Financiën) kwam spreken. Ze bracht duidelijkheid over heel wat in aanmerking komende kosten. Daarnaast was er aandacht voor marktconformiteit en een toekomstige bestedingslijst voor podiumkunsten.

Eerst wat feiten en cijfers: vandaag zijn er in totaal 600 erkende producenten die taxshelteren, waarvan 170 in de podiumkunsten. Er zijn intussen 43 dossiers voor podiumkunsten ingediend voor afrekening, waarvan er al 12 behandeld en goedgekeurd werden. Op basis van die dossiers raadt de FOD Financiën aan om genoeg marge te nemen. 

Kosten, kosten, kosten

Een groot deel van de infosessie werd gewijd aan de in aanmerking komende kosten. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste nieuwigheden:

 • EER-kosten en BE-kosten:
  • De administratie hanteert volgende definities: EER-kosten zijn kwalificerend, BE-kosten komen in aanmerking.
  • Wat betreft Brexit: daarover kan de administratie nog geen standpunt innemen, officieel is er immers nog geen Brexit. Tot het zover zou komen zijn Britse kosten EER-kosten. Daarna kan er eventueel een regeling getroffen worden zoals die vandaag bestaat voor Noorwegen.
  • Ontwikkelingskosten voor een podiumwerk die voor de raamovereenkomst gedaan worden kwalificeren als EER-kosten, maar komen niet in aanmerking als BE-kosten
  • Kosten voor werknemers waarvoor 18% bedrijfsvoorheffing buitenlandse podiumkunstenaars wordt afgehouden, komen niet in aanmerking als BE-kosten.
  • De financiële vergoeding komt in aanmerking als BE-kost, maar enkel voor de maanden die vallen tussen de ondertekening van de raamovereenkomst en 1 maand na de première. De vergoeding voor de maanden buiten deze periode is te beschouwen als een EER-kost. De Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen zegt dat de financiële vergoeding als een provisie geboekt moet worden, dus niet pas als je ze betaalt. Als de vergoeding niet provisioneerd is, zal ze niet in aanmerking komen. De investeerder mag geen financiËle vergoeding meer ontvangen na de aflevering van het definitief fiscaal attest.
  • Per diems en kosten eigen aan de werkgever komen niet in aanmerking als BE-kost omdat ze niet aan het normale tarief belast worden in de personenbelasting.
 • Kosten na première:
  • Volgende kosten komen gedurende de maand na de première in aanmerking: lonen, verzekering, huurkosten kostuums en materiaal, huur zaal première
  • Volgende kosten komen gedurende de maand na de première niet in aanmerking: vervoers- en verblijfkosten, afbraakkosten en de huur voo zalen buiten de premièrezaal.
 • Overheadkosten: komen in aanmerking op basis van een door de administratie jaarlijks goed te keuren verdeelsleutel. Daarin moet een verantwoordbare 'discount' zitten voor de overheadkosten die niet slaan op de productie zelf, maar op de algemene werking van de organisatie. Niet alle kosten die geboekt worden op 61-rekeningen komen in aanmerking om via de verdeelsleutel toegewezen te worden op producties. De wet en de FAQ regelen welke kosten wel en niet in aanmerking komen.
 • Cateringkosten: komen enkel in aanmerking als de repetities niet gebeuren op de vaste plaats van tewerkstelling.

Prijzen en bestedingslijst

De administratie let erop of alle prijzen marktconform zijn. Houd daar dus rekening mee. Bij twijfel kijkt de administratie naar het verleden om te verifiëren of er geen hogere prijzen aangerekend worden sinds de komst van taxshelter gewoon om meer geld op te halen.

Een bestedingslijst voor kwalificerende en in aanmerking komende kosten is er al wel voor de audiovisuele sector, maar nog niet voor de podiumkunsten. Bij podiumkunsten bestaat er ook veel meer variatie en bestaat er geen standaard begroting. De administratie beschikt zelf niet over voldoende kennis om zo'n lijst op te maken. Daarom staat ze open voor een voorstel voor lijst vanuit de sector.

Nuttige tips

Verder gaf mevrouw Berlanger wat nuttige tips mee:

 • Laat bij het indienen van de afrekening aan de administratie weten wanneer de investeerder afsluit. Als je de tool gebruikt van de Cel Taxshelter moet je daar rekening mee houden bij het toewijzen van de kosten aan een investeerder en gebeurt dat automatisch.
 • Vermeld voldoende details op de factuur: project, wie, wat, waar & wanneer.
 • Veel kosten waarvan de prestatie- en facturatiedatum ver uit elkaar liggen? Neem de prestatiedatum in de afrekeningstemplate van de FOD Financiën op in de kolom 'Datum' en neem de effectieve factuurdatum op in een nieuwe kolom. Op die manier weerspiegelt de toewijzing van een kost aan een investeerder beter de werkelijkheid.
 • Leveranciers factureren best zo snel mogelijk. 
 • Gebruik de template voor de afrekening: daarin staan de uitgavelimieten duidelijk weergegeven. Dat is ook het eerste waar de administratie bij een controle naar kijkt.

Beeld: Symfonieorkest Vlaanderen - Firebird © Wouter Maeckelberghe

Zie ook: