OKo te gast bij Commissie Cultuur over taxshelter

Twee jaar nadat de taxshelter beschikbaar werd gemaakt voor de podiumkunsten maakten de minister en het departement CJM een tussentijdse balans op. Het onderwerp kwam aan bod in de Commissie Cultuur van 21 maart. Ook oKo-directeur Leen Laconte en Gunther Broucke van Brussels Philharmonic kwamen toelichting geven. 

Het departement heeft een evaluatie klaar van het tweede werkjaar taxshelter voor podiumkunsten. Taxshelter is een populair instrument, zo blijkt. 2018 was goed voor 325 aanvragen, dat zijn er 121 meer dan in 2017. In toenemende mate dienen vzw's taxshelterdossiers in. En intussen komen 58% van de organisaties die gebruik maken van taxshelter uit het gesubsidieerde circuit, dat is een stijging met 8 procentpunten tegenover vorig jaar. Verder opvallend: de bedragen per productie zijn gemiddeld genomen gedaald. Dat komt omdat minder kostenintensieve producties voor muziek en theater een groter aandeel van de aanvragen uitmaken. De geraamde investeringen waren in 2018 goed voor een slordige 35 miljoen euro. Uiteindelijk werd dat jaar aan Vlaamse kant voor goed 27 miljoen euro geregistreerd bij de FOD Financiën.

De goede weg

Naast de minister en vertegenwoordigers van het departement CJM en de FOD Financiën namen ook Leen Laconte van oKo en Gunther Broucke van Brussels Philharmonic het woord. Met als boodschap: de sector is in principe blij met dit instrument dat een fikse verhoging van de productiemiddelen betekent. Taxshelter is een interessante vorm van aanvullende financiering voor de 25% van de gesubsidieerde organisaties die er toegang toe hebben. En de betrokken administraties hebben de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd om onduidelijkheden op te helderen, federale en Vlaamse wetgeving zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te luisteren naar de besognes van de sector. Taxshelter is dus goed op weg.

Beschikbare middelen

Toch blijven enkele pijnpunten bestaan. Dat benadrukten zowel Leen Laconte als Gunther Broucke. Denk maar aan de vaak tegenstrijdige of onduidelijke interpretaties over begrippen als de exploitatiekosten en retroactiviteit. Ook het feit dat de beoordeling niet altijd strookt met de praktijk, blijft een moeilijk gegeven. Terwijl de Vlaamse overheid schottenloosheid en artistieke kruisbestuiving toejuicht, worden dossiers waarin bijvoorbeeld klassieke muziek en jazz elkaar vinden op inhoudelijke gronden afgekeurd - jazz komt immers niet in aanmerking voor taxshelterinvesteringen. En ook de beschikbaarheid van middelen leidt tot grote zorgen. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de taxshelter voor investeerders aan aantrekkingskracht verloren. Naar de informatie die oKo beschikbaar heeft, gaat dat over een inkrimping van 10%. We pleiten er daarom voor eerst ervoor te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn, om dan pas werk te maken van een uitbreiding van de taxshelter.

Taxshelter moet aanvullend blijven

Laatste belangrijke speerpunt: alle aanwezigen waren het erover eens dat taxshelter een prima middel voor aanvullende financiering kan zijn, maar dat het aanvullend moet blijven. De basisfinanciering voor de kunsten mag geen geenszins verloren gaan: subsidies. Dat heeft minister Gatz trouwens ook zelf altijd benadrukt en werd in de hoorzitting nog eens herhaald door het departement.

Meer weten?

  • Lees het volledige evaluatierapport van het departement CJM hier.
  • Raadpleeg onze kennisbank voor meer info over taxshelter.
  • Herbekijk de hoorzitting in de Commissie Cultuur:


Beeld: Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen - Verdi - Falstaff - Christoph Waltz © Annemie Augustijns

Zie ook: