Beslissing tweede ronde projectsubsidies en beurzen desastreus voor kunstensector

Op 15 juli 2019 maakte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de beslissing over de tweede ronde projectsubsidies en beurzen bekend. Van de 520 dossiers die kunstenaars en kunstenorganisaties indienden, kregen er slechts 90 een subsidie toegekend ondanks de positieve beoordeling van tientallen anderen - die dus niet gefinancierd zullen worden. Dat komt neer op een slaagkans van 17%. Het percentage aan gehonoreerde dossiers gaat al jaren in dalende lijn. Tien jaar geleden werden nog 54% van de ingediende dossiers gehonoreerd. Deze ronde betekent dan ook een historisch dieptepunt.

Flessenhals

Nochtans is het belang van projectsubsidies en beurzen binnen het veld niet te onderschatten – dat maakten oKo en andere spelers in het veld al meermaals duidelijk. Onze kunstenaars en kunstenorganisaties dienden maatschappelijk verankerde projecten in die overlopen van kwaliteit, met partners in binnen- en buitenland die zich engageren om bijkomende financiering vrij te maken van zodra de Vlaamse overheid over de brug komt. Projectsubsidies en beurzen zijn hefbomen die dit alles mogelijk maken. Bovendien garanderen ze tewerkstelling en zorgen ze voor heel wat return voor de gemeenschap. Maar de ingediende initiatieven - die getuigen van hoge kwaliteit, ambitie en ondernemerschap - lopen vast in de steeds smaller wordende flessenhals van de projectsubsidies en beurzen en riskeren een stille dood te sterven. De beslissing van 15 juli brengt dan ook grote schade aan. Een ‘njet’ tegen talrijke positief beoordeelde dossiers ontzegt het kunstenveld zuurstof en bewegingsruimte. Kunnen professionele kunstenaars en kunstenorganisaties niet langer vertrouwen op de rol van de Vlaamse overheid als hun eerste en voornaamste ondersteuner?

Budget moet omhoog

Als we niet willen dat de belangwekkende kunstprojecten van vandaag en morgen in de kiem gesmoord worden, moet de overheid nú werk maken van een stijging van het budget voor beurzen en projecten. OKo vraagt dat het bedrag voor beurzen en projectsubsidies verhoogt tot 15% van de middelen voorzien voor werkingssubsidies en kunstinstellingen. Dat stelden we ook al eerder in ons memorandum.

Maatregelen nodig

Tegelijk vraagt oKo met aandrang om de gemaakte beslissing van 15 juli 2019 te heroverwegen en om de nodige maatregelen te nemen voor de toekomstige rondes. De trend die we al jaren zien, waarbij een getalenteerde generatie aan makers een veelvoud aan kwaliteitsvolle dossiers indient, zal immers niet dalen.

Wij vragen dat:

  • Alle dossiers die een positieve beoordeling kregen worden gehonoreerd;
  • Er een bijkomende ronde voor projectsubsidies en beurzen komt in 2019. Vanaf 2020 moeten er weer minstens drie indienrondes per jaar zijn;
  • De budgetten voor beurzen en projectsubsidies in 2020 substantieel verhogen. 

Alleen zo kan het vertrouwen in een Vlaamse overheid die meebouwt aan onze sector hersteld worden. En kan het Vlaamse kunstenveld blijven floreren.


NICC onderschrijft dit standpunt.

Beeld: Escautville - videostill “OUTPOST” © Wim Catrysse, 2018

Zie ook: