Projectsubsidies: één geïntegreerd advies

Vanaf de volgende projectenronde (indiendatum 15 maart) verloopt de beoordeling lichtjes anders dan tot nu toe: in plaats van een strikt gescheiden zakelijk en artistiek advies krijgen we te maken met één geïntegreerd advies. Dat is goed nieuws, maar de manier waarop het moet verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Daarvoor is het wachten op het aangepaste draaiboek.

De scheiding tussen zakelijk en artistiek resulteerde soms in compleet contradictorische adviezen. Onlangs nog leidde het dossier van Coulibaly tot consternatie omdat het artistiek als zeer goed beoordeeld werd, maar bakzeil haalde door een 'volstrekt onvoldoende' op het zakelijk criterium. Het geïntegreerde advies kan met dat soort situaties komaf maken. De beoordelingscommissie velt dus nog maar één oordeel: zeer goed, goed, voldoende, nipt onvoldoende of volstrekt onvoldoende. Ze houdt daarvoor rekening met artistieke én zakelijke criteria. Het zakelijke criterium wordt mee voorbereid door de administratie en bezorgd aan de commissie. De administratie kan opmerkingen en bezwaren meegeven. De boordelingscommissie maakt alles over aan de minister, die het uiteindelijke oordeel velt. De precieze werkwijze zal worden vastgelegd in het draaiboek, dat binnenkort publiek bekend wordt gemaakt. Er is dus geen sprake van een decretale aanpassing.

Project vs. werking

Het draaiboek zal ook op andere vlakken richtinggevend zijn - dat bleek uit de hoorzitting van de Commissie Cultuur van 21 februari. Daar ging het over de soms dunne lijn tussen wat in aanmerking komt als projectsubsidie en wat als werkingssubsidie. De minister bevestigde dat projectsubsidies een opstap kunnen zijn naar werkingssubsidies. Hij verwacht van een organisatie die zo'n projectsubsidie aanvraagt dat die een projectplan kan voorleggen met een langetermijnperspectief. Wel rijst daarbij de vraag welke kosten je met die projectsubsidies kan financieren. Kosten die bij de algemene werking horen kan je niet inbrengen, maar het onderscheid tussen loonkosten eigen aan de werking en eigen aan het project zijn bijvoorbeeld niet altijd helder vast te pinnen. De minister bevestigde dat een project nooit helemaal losstaat van een werking, en dat een project ook niet als een losstaand gegeven beoordeeld kan worden. Ook dat zou verduidelijking kunnen vinden in het draaiboek.

Ruimte voor grondige discussie

OKo is blij dat de minister bevestigt dat projectsubsidies als opstap naar een structurele ondersteuning kunnen dienen - dat is ook helemaal in de geest van het decreet. We hebben er ook in het verleden al op gehamerd dat beoordelaars en nieuwe medewerkers in de administratie daarvan op de hoogte moeten zijn. Ook het geïntegreerde advies vinden we een goede zaak. Bij fundamentele discussies over discrepanties tussen het zakelijke en het artistieke criterium moet de administratie dat wat ons betreft wel aan het begin van het beoordelingsproces aangeven. Zo is een grondige discussie in de beoordelingscommissie mogelijk. Dat hebben we ook meegegeven aan de opstellers van het draaiboek.

Beeld: KunstZ - Bruiloft - Greet Vissers © Victoriano Moreno

Zie ook: