Grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector

Overleg Kunstenorganisaties (oKo), federatie van de professionele kunstenorganisaties, werkt in samenwerking met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten aan een strategisch actieplan om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken. Op 5 december 2017 buigen 210 kunstenorganisaties zich gezamenlijk over de uitwerking ervan.  

Niet alle ongewenst gedrag wordt gemeld. Daarom zet het plan onder andere in op deskundigheidsbevordering en op de optimalisering van de bestaande instrumenten en procedures voor melding, behandeling en sanctionering. De kunstensector wil dat iedereen die in de kunsten werkt, zowel in vast verband als freelancers, kan spreken, gehoord wordt en vertrouwen kan hebben in de deskundige oplossing die geboden wordt. Een grondige sensibiliseringscampagne moet daarbij helpen.

Wat niet gemeld wordt, kan ook niet behandeld worden. Het blijkt dat voornamelijk freelancers te weinig kennis hebben van de bestaande procedures en te moeilijk de toegang vinden tot de deskundigen binnen maar ook buiten de kunstenorganisaties om hun klachten te melden en te bespreken. Objectieve registratie, deskundige analyse en serene behandeling van klachten is hard nodig. De kunstensector wil daarom dat er met steun van de Vlaamse overheid een sectoraal, onafhankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt uitgebouwd wordt dat ook toegankelijk is voor wie niet in vaste dienst is.

Wie leiding geeft in de kunstensector, moet voorbeeldgedrag tonen, klachten voorkomen en instaan voor een mature, serene en correcte werkcultuur. Huidige en toekomstige leidinggevenden moeten over de nodige competenties inzake ethisch handelen beschikken.

oKo werkt daarom aan sectorspecifieke visieontwikkeling en evaluatiesystematiek. Daarom zet oKo in op samenwerking met opleidingen in en rond de professionele kunsten.

Onderzoek wijst uit dat grensoverschrijdend gedrag zich in alle maatschappelijke sectoren voordoet. De kunstensector reikt de hand uit naar al haar partners in de samenleving om, waar nuttig en gewenst, samen stappen voorwaarts te zetten. 

downloads

Persbericht 24.11.2017 - Grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector.pdf
223.59 KB

Zie ook: