Annuleringsvergoeding of niet? Over afspraken maken voor volgend seizoen

Van bij het begin van de corona-crisis werd duidelijk dat de financiële afhandeling van de vele annuleringen op problemen botste. Zeker de gesprekken tussen producenten en sommige cultuurcentra verliepen moeizaam. Ondanks het vele bemiddelende werk van onder meer oKo verlopen ook vandaag de gesprekken nog niet altijd even vlot. Welke gesprekken werden tot nu toe gevoerd? En wat kan je doen als contractbesprekingen moeilijk verlopen? We zetten de feiten op een rijtje.

Bemiddeling 

Zoals jullie weten onderzocht een focusgroep binnen oKo verschillende scenario’s om het risico en het verlies ten gevolge van annuleringen die te maken hebben met corona te delen tussen producenten en presentatieplekken. Doel daarbij was  om rekening te houden met de zorg voor kunstenaars, medewerkers en collega-organisaties. Die oefening resulteerde in een aanbeveling die jullie bijna allemaal mee onderschreven: zorg ervoor dat de annuleringsvergoeding minstens 30% van de uitkoopsom bedraagt. De brief met het voorstel vinden jullie hier

Aanbeveling

We hebben dit voorstel – dat ontstaan is binnen de kunstensector - ook besproken met cult! (het vroegere VVC, de belangenbehartiger van de cultuurcentra). Cult! onderzocht of het in naam van zijn leden de brief kon ondertekenen en de aanbeveling kon bekrachtigen. Helaas bleek dat niet mogelijk. Het bestuur van cult! besloot om geen gemeenschappelijk standpunt in te nemen omwille van de grote verschillen tussen steden en gemeenten. Dat houdt in dat er geen sectorale afspraak gemaakt kan worden binnen het brede culturele veld, wat we natuurlijk betreuren. Het betekent ook dat de aanbeveling om minstens 30% van de uitkoopsom als vergoeding te voorzien, geen afdwingbare ‘regel’ is. Je kan dit natuurlijk wel op tafel leggen bij de onderhandeling. Ook al was het niet mogelijk voor cult! om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen, cult! spoort zijn leden wel consequent aan om fair te handelen. Het verwijst daarvoor ook door naar de oKo-standpunten en onze clausule (zie hieronder).

Clausule

Door het ontbreken van een gemeenschappelijk standpunt met cult!, was het ook moeilijk om een standaard overmachtsclausule voor contractonderhandelingen op te stellen. We hebben dan ook besloten om jullie door te verwijzen naar de overmachtsclausule van Cultuurloket, die naar ons aanvoelen een goede leidraad biedt om contractonderhandelingen te voeren. In deze clausule worden enkele opties naar voor geschoven die een goede basis vormen voor het gesprek tussen speelplek en producent. Daarnaast ontwikkelden we een meer algemene standaard overmachtsclausule waarin de 30 % als niet-verplichte optie wordt opgenomen. 

Relatie met de lokale overheden

OKo overlegde niet alleen met cult!. We namen ook, net als heel wat anderen, de voorbije maanden en weken heel wat andere initiatieven om dit dossier de goede kant uit te krijgen. Zo hadden we overlegmomenten met de VVSG (Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten), met individuele cultuurcentra, met het kabinet-Jambon en het kabinet-Somers (Binnenlands Bestuur). Daarbij werden we natuurlijk gevoed door jullie input. 

We merken dat we niet alleen staan met onze vraag. De Vlaamse overheid deed begin juni een oproep aan de steden en gemeenten om in het kader van het Vlaamse noodfonds de cultuurcentra ook financieel bij te staan in functie van de noden van de artistieke sector in tijden van corona. Maar Vlaamse richtlijnen bestaan hierover niet en de autonomie van de steden en gemeenten is op dat vlak absoluut. Wel zijn de verwachtingen van de Vlaamse overheid duidelijk. Een aantal lokale overheden rolde ondertussen een ondersteuningsbeleid uit ter ondersteuning van hun lokale actoren. 

Aarzel dus niet om je eigen lokale overheid om ondersteuning te vragen, en om hen aan te spreken om faire contractonderhandelingen voor alle betrokken partijen aan te moedigen. 

Wat volgt? 

Na de vakantie zetten we ons verder in voor de versterking van onze relatie met de cultuurcentra in de toekomst. Daarbij blijven we zoeken naar manieren om de relatie tussen producenten en (lokale) presentatieplekken te versterken. Ook cult! engageert zich om samen met ons te blijven werken aan een nog beter partnerschap tussen oKo- en cult!-leden.

Beeld: Ultima Vez - Invited XL - Museum Night Fever © Sofie De Backere 

downloads

Brief 28 mei 2020-Aanbeveling uitkoopsom.pdf
56.27 KB

Zie ook: