Commissie Cultuur debatteert over innovatie en besparingen

In de Commissie Cultuur van donderdag 24 oktober stelde Staf Pelckmans (Groen) twee vragen aan minister van Cultuur Jam Jambon: een over de ondersteuning van het lokale cultuurbeleid, een andere over innovatie in de cultuursector. Hij verwees daarbij herhaaldelijk naar het oKo-memorandum en de oKo-position papers. De antwoorden van minister Jambon en de andere commissieleden geven een indicatie over de richting van het komende cultuurbeleid. Daarbij kwamen ook de besparingen aan bod.

Wat stelden we vast?

OKo leidt uit de discussie in het Vlaams Parlement af dat het plan voorligt om de lat hoger te leggen en de prioriteiten uit het regeerakkoord uit te voeren, met name door de klemtoon op internationalisering en excellentie te leggen. Minister Jambon benadrukte nogmaals de bijzondere rol die de kunstinstellingen moeten opnemen. En hij kondigde besparingen aan op de projectsubsidies. Heel duidelijk zijn de plannen voor de besparingen evenwel nog niet. We pleiten daarom voor snelle helderheid, voor alle spelers in het culturele veld. We benadrukken daarnaast opnieuw het belang van een kunstenveld met verschillende spelers en een Kunstendecreet met verschillende subsidielijnen die we ook eerder al in ons memorandum en onze position papers onder de aandacht van de beleidsmakers brachten. Onze aanbevelingen blijven dus actueler dan ooit:

  1. Voorzie volwaardige financiering via het Kunstendecreet voor alle actoren in het kunstenveld als motor van onze bedrijfsvoering. Verhoog het totale budget voor kunsten met een herstelinvestering, en voer vervolgens een optimalisatie van 25% door voor nieuwe initiatieven.

  2. Voorzie een budget voor beurzen en projectsubsidies dat 15% van de middelen voor werkingssubsidies en kunstinstellingen uitmaakt.

  3. Vergroot de aandacht voor de ondersteuning van meerjarige werkingen binnen de projectsubsidies. Zo is een in- en uitstroom binnen de vijfjarige werkingssubsidies mogelijk en vermijden we een blokkering van het veld.

We citeren de minister: 

Een van de maatregelen bestaat uit een generieke besparing van 6 procent op alle subsidievormen, wat dus ook een besparing in het beleidsdomein Cultuur betekent. Algemeen gesproken, gaat het om een besparing met iets meer dan 22 miljoen euro. Welke besparingen op de cultuursubsidies zullen worden uitgevoerd en wat de verhouding tussen de structurele subsidies en de projectsubsidies zal zijn, zal heel snel duidelijk worden, meer bepaald in de beleids- en begrotingsdoelstellingen voor 2020. Die zullen we op 8 november 2019 indienen in het Vlaams Parlement, en we zullen daar in deze commissie zeker nog mooie debatten over voeren.

Brief aan de minister

OKo voert continu verder gesprek met beleidsmakers en bereidt tegelijkertijd een standpunt voor dat de gesprekken in de commissie moet voeden. We bouwen daarbij verder op de kritiek en de aandachtspunten die we op 16 oktober voorlegden aan de minister in een brief. Daarin hadden we het onder meer over het belangrijke hefboomeffect van subsidies, het feit dat excellentie niet bereikt wordt op één dag en het belang van culturele geletterdheid. De raad van bestuur van oKo bereidt ondertussen nog verdere acties voor.

Meer lezen

Het volledige verslag van de Commissie Cultuur, inclusief de reacties van de parlementsleden op onderstaande uitspraken vind je hier. Het verslag van de discussie over de ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid kan je hier raadplegen.

Zie ook: