Subsidiekans: dien een Innovatief Partnerproject in

15 juli 2019 is de uiterste indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten. Dat zijn subsidies voor cross-sectorale projecten die ten vroegste van start gaan op 1 december 2019. Vorige week vond een infosessie van CJM plaats, oKo was erbij.

Wat zijn de Innovatieve Partnerprojecten?

De subsidielijn ‘Innovatieve Partnerprojecten’ wil cross-sectorale samenwerkingen bevorderen. Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner. Je kan ook met meerdere culturele partner(s) en/of meerdere niet-culturele partner(s) een aanvraag indienen. De niet-culturele partner kan uit zowat elke sector afkomstig zijn, van welzijn tot ICT.

Wie komt er in aanmerking?

Dit is een subsidie die geen deel uitmaakt van het Kunstendecreet, maar van een overkoepelend Cultuurdecreet. Het is dus een subsidielijn die niet alleen toegankelijk is voor de kunstensector, maar ook voor het bredere culturele veld (sociaal-cultureel werk, cultureel erfgoed, circuskunsten, lokaal cultuurbeleid, architectuur, vormgeving, letteren en film). De grens van 300.000 euro voor organisaties die een werkingssubsidie ontvangen via het Kunstendecreet geldt hier niet.

De huidige projectoproep is voorafgegaan door een experimenteel reglement in 2017 en 2018. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de culturele partners afkomstig zijn uit de kunstensector. Laat je dus zeker niet afschrikken!

Hoe indienen?

Je moet je aanvraag in KIOSK indienen, in het Nederlands. Een aanvraag moet bestaan uit:

 • een beknopte beschrijving van het project (tijdens de infosessie van CJM werd dit omschreven als een ‘1-pager’);
 • een projectbegroting van alle kosten en opbrengsten verbonden aan het project;
 • de administratieve gegevens van de indiener (naam, ondernemingsnummer (indien van toepassing), vertegenwoordiger, adres, telefoon, e-mail, bankrekeningnummer);
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners die ondertekend is door alle partners (inclusief de aanvrager).

Je kan een link naar extra beeldmateriaal over het project toevoegen aan je subsidiedossier.

Tips

 • Kijk op voorhand naar de vragen in KIOSK, een ook naar de info die verborgen zit achter de ‘vraagtekentjes’.
 • Zorg ervoor dat alle formele zaken in orde zijn! Dien op tijd in, en zorg voor een ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners (inclusief de aanvrager). Ontbreekt er een handtekening of stuur je dit document niet mee, dan is je aanvraag niet ontvankelijk en kom je niet in aanmerking voor een subsidie.

Hoeveel kan je aanvragen?

Het maximum aan te vragen bedrag is 80.000 euro, verspreid over maximaal 3 jaar. De niet-culturele partner(s) brengt of brengen in totaal minstens 25% van de totale kosten van het volledige project in. Je dient een begroting in evenwicht in, het saldo moet dus 0 zijn.

Tips

 • CJM verduidelijkte dat de intentie is dat er ongeveer 25.000 euro per jaar wordt toegekend aan een project. Vraag je dus 80.000 euro voor 1 jaar, dan moet je een zeer goede verantwoording van je begroting voorleggen die je zeer goed kan verdedigen.
 • Zowel je eigen inbreng als die van je partner kan zowel financieel zijn (cash dus), materieel, personeelsuren of een combinatie daarvan. Als het gaat om een niet-financiële inbreng, dan mag (moet) je dat omzetten in financiële middelen in de begroting.

Hoe verloopt de beoordeling?

Je project wordt beoordeeld op vier criteria:

 1. de samenwerking is sterk, en legt cross-sectorale verbindingen binnen en buiten de culturele sectoren en disciplines;
 2. het project is innovatief of brengt innovatie teweeg;
 3. het project is realiseerbaar en realistisch;
 4. het project levert inhoudelijke meerwaarde op voor de culturele sectoren of disciplines.

De beoordeling verloopt anders dan bij een project binnen het Kunstendecreet. Eerst beoordeelt een jury de beknopte beschrijving en de begroting op basis van de 4 beoordelingscriteria. Ze selecteren maximaal 20 projecten die doorgaan naar de tweede fase. Als je geselecteerd bent, moet je je project mondeling toelichten voor de jury – die uit dezelfde mensen zal bestaan. Deze ‘pitch’ mag maximaal 7 minuten duren, en je mag maximaal 1 beeld of 1 voorwerp meenemen naar de presentatie. PowerPoint of andere projecties mogen niet.

Volgende methodologie moet een consequente jurering garanderen: De scores worden unaniem opgesteld. De voorzitter hakt de definitieve knoop door bij onenigheid. Doordat je telkens twee experten per sector hebt wordt er ook telkens een evenwicht behouden. CJM behoudt het totaaloverzicht. De bedoeling is daarnaast om na de indienronde een evaluatie te doen met elke jurylid en de aanvragers te vragen naar hun ervaringen. CJM zal ook rekening houden met eventuele opmerkingen van organen zoals de SARC of van het parlement. Er volgen bovendien nog verdere kennismakingsdagen zoals die op 15/6 om ervaringen uit te wisselen.

Tips

 • Tijdens de infosessie van CJM op 15/06 werd er een presentatie gegeven over ‘pitchen’ (een korte presentatie geven). Je vindt de presentatie hier terug, het stuk over ‘pitchen’ start op slide 34.
 • Tijdens dezelfde infosessie van CJM werd elk van de criteria verduidelijkt met vragen. Je vindt de presentatie hier terug, de beoordelingscriteria worden besproken vanaf slide 75. Ook in de FAQ, die terug te vinden is op de site van CJM, staan verduidelijkende vragen. Zie hier.
 • Neem zeker een partner van je project mee naar de presentatie, het engagement van alle betrokken in het project zal bevraagd worden.

Wie staat in voor de beoordeling?

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de samenstelling van de jury op voorhand bekend gemaakt wordt. OKo heeft de vraag gesteld aan de administratie en we volgen het op.

In het decreet staat dat “de leden van de beoordelingscommissie worden aangesteld omwille van hun expertise met bovenstaande criteria. Als dat nodig is, kan de beoordelingscommissie worden aangevuld met experten uit de administratie. Ze hebben evenwel geen stemrecht. Een lid van de beoordelingscommissie mag niet tewerkgesteld zijn bij de organisatie van de aanvrager of zijn partners, en mag ook geen zitting hebben in de raad van bestuur van die organisaties.”

Wie neemt de beslissing?

De beoordelingscommissie (jury) stelt een voorstel van beslissing op, samen met een ‘indicatieve waardering binnen de haar toegewezen budgettaire ruimte’ (een budget dus). De Vlaamse Regering neemt een definitieve beslissing.

Struikelblok…

Er is maar 405.000 euro beschikbaar voor deze ronde. Dat is weinig, zeker omdat het om een projectoproep voor de volledige culturele sector gaat. Ter vergelijking; in 2019 was er 8,5 miljoen euro beschikbaar voor de projecten Kunsten, en dat was zoals jullie weten nog steeds veel te weinig.

Bovendien is die 405.000 euro in 2018 uit het beschikbare budget voor het Kunstendecreet gelicht. We pleiten er bij oKo dan ook voor om het beschikbare budget voor de innovatieve partnerprojecten te verhogen, maar die verhoging niet uit de budgetten voor het Kunstendecreet te halen. Een verhoging van het budget is nodig om hier een relevant beleidsinstrument van te maken.

Wat na de indiendatum?

De Vlaamse minister neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing.

Kreeg je een subsidie toegekend? Dan ontvang je 80% via een voorschot, en 20% nadat je een verantwoordingsdossier hebt ingediend.

Wanneer is de volgende indiendatum?

Er is maar 1 indiendatum per jaar, telkens op 15 juli.

Waar vind ik meer info?

Op de site van CJM staat de uitgebreide info.

Heb je vragen over de subsidie, dan je bij Stef Vonk van het Departement CJM terecht: stef.vonk@vlaanderen.be of 02 553 69 20. 

Heb je bedenkingen of bots je op problemen, dan kan je die aan oKo doorgeven!

Beeld: De Roovers & Muziektheater Transparant - Het Bezoek © Stef Stessel

Zie ook: