Nieuwe afspraken binnen het kader van Juist is Juist verzekeren faire vergoeding voor artistieke en technisch-artistieke zelfstandigen in de Kunstensector

In het kader van VIA 3 en het charter fair practices Juist is Juist, hebben oKo en vakbonden (ACV-CSC, ACOD en ACLVB) onderhandeld over een afsprakenkader voor zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de gesubsidieerde kunstensector die valt onder PC 304.

Het akkoord, dat vanaf 2024 onderdeel wordt van Juist is Juist, is specifiek gericht op zelfstandige freelancers die artistieke of technisch-artistieke functies bekleden binnen de gesubsidieerde sector. Deze functies worden bepaald volgens de functieclassificatie in PC 304 zoals beschreven in de cao Podiumkunsten en Muziek.

Volgens de nieuwe afspraken dient het minimum te factureren bedrag voor zelfstandige freelancers te worden berekend door het brutoloon conform de minimumbarema’s van de cao loon- en arbeidsvoorwaarden podiumkunsten en muziek voor de betreffende functie te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 1,46, exclusief btw. Deze afspraak geldt voor structureel gesubsidieerde organisaties vanaf 1 januari 2024 en voor projectsubsidies vanaf 1 juli 2024, en dit voor onbepaalde duur.

Het akkoord omvat ook de verfijning van bestaande afspraak (03: betaling) in het charter Juist is Juist. Deze is verduidelijkt en aangevuld met de coëfficiënt 1,46, waarbij het minimale honorarium van een zelfstandige in een artistieke of technisch artistieke functie wordt bepaald op basis van het brutoloon van een werknemer in een vergelijkbare functie.

Dit akkoord markeert een belangrijke stap richting eerlijke vergoedingen en praktijken binnen de kunstensector. We staan klaar voor al jullie vragen bij de toepassing ervan. 

Bereken uur- dag- en maandlonen voor zelfstandigen volgens dit afsprakenkader via de calculator op Juist is Juist


Afbeelding: Globe Aroma - Summer of Globe 3 - © Deborah Ephrem // Juist is Juist