Sociale partners ondertekenen nieuwe cao anti-discriminatie

Vandaag ondertekenden de sociale partners (werkgeversorganisaties oKo  en BSV en vakbonden ACOD Cultuur, ACV Puls en ACLVB) de vernieuwde cao Non-discriminatie voor PC 304. Bij de cao hoort een actieplan dat in de komende maanden vorm zal krijgen en uitgerold zal worden.

Met deze cao willen we als sociale partners benadrukken dat we groot belang hechten aan het voorkomen en bestrijden van elke vorm van directe en indirecte discriminatie, van racisme en seksisme. We willen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag in de sector voorkomen en, waar zich dat gedrag toch stelt, aanpakken. De oude versie van deze cao beperkte zich eigenlijk tot de bepaling dat discriminatie niet aanvaardbaar is. Met de vernieuwde versie ligt de ambitie veel hoger en willen we actief diversiteit mee mogelijk maken. Niet door slechts een aantal afspraken op papier te zetten, maar door ons als sociale partners en onze geledingen via deze verklaring te engageren voor het uitwerken van doeltreffende actieplannen. Zo willen we onze sector de nodige handvaten aanreiken, in samenwerking met andere organisaties zoals het Minderhedenforum, UNIA of het Instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen.

De cao zet in op twee speerpunten

  • het verder bestrijden van grensoverschrijdend gedrag
  • het stimuleren van evenredige arbeidsdeelname. 

Zo bouwen we actief mee aan een fair en inclusief beleid dat een afspiegeling nastreeft op de werkvloer van onze beroepsbevolking in al haar diversiteit.

Nieuwe aandachtspunten in deze cao zijn:

  • Het onderwerp is breder en concreter omschreven. De cao heeft betrekking op alle mogelijke vormen van discriminatie, die ook meer in detail worden toegelicht.
  • De toepassing is breder: we willen deze ethiek niet alleen uitdragen naar het personeel, maar ook naar studenten, partners, publiek en andere derden.
  • De opzet is actiever. Een cao heeft doorgaans een economisch onderwerp en dan kan het volstaan om enkele regels op papier te zetten en de nodige sancties bij het schenden ervan te bepalen. Maar deze collectieve overeenkomst beoogt een normerend kader en om tot een mentaliteitsverandering te komen moeten we daadwerkelijk werk maken van sectorale actieplannen.
  • De oude cao beperkte zich eigenlijk tot non-discriminatie van de niet-artistieke functies. De nieuwe cao wil ook de diversiteit van de artistieke functies stimuleren, conform het brede engagement dat we daarvoor nu al in het kunstenveld kunnen vaststellen.
  • De nieuwe cao wil niet alleen werk maken van een gelijke behandeling bij aanwerving door de taaleisen te versoepelen, door diversiteit in het selectieteam na te streven, door bij de selectie ook aandacht te hebben voor elders verworven competenties en door inspanningen te doen om kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen uit te nodigen. De cao wil ook werk maken van persoonlijke ontwikkeling zodat aangeworven cultuurwerkers op vlak van representativiteit een sociale mobiliteit kennen en kunnen doorstromen naar de hogere functies.
  • Het toezicht op deze cao wordt veel meer geobjectiveerd. In plaats van te werken met klassieke functioneringsgesprekken verloopt de opvolging nu ook via de vertrouwenspersonen, de externe preventiedienst en/of de ombudsdienst van de overheid.

Wat betekent dat nu voor jouw organisatie? Als sociale partners willen we vermijden dat deze vernieuwde cao slechts bij wat intentieverklaringen blijft. Daarom engageren we ons ertoe om op sectorniveau actieplannen te ontwikkelen waarmee we organisaties en cultuurwerkers kunnen ondersteunen bij de toepassing ervan. Dat engagement is ook opgenomen in de cao. De sectorale actieplannen zullen ter informatie worden voorgelegd op het paritair comité.

Je kan de cao raadplegen op onze kennisbank.


Beeld: Hiros - Karel Burssens - Currents © Jeroen Verrecht

Zie ook: