Algemene vergadering oKo keurt charter fair practices goed

Er is lang, hard en intensief aan gewerkt. De eerste kiemen ervan werden gelegd in 2015. Nu, na een traject van vier jaar, en na veel overleg met oKo-leden en niet-oKo-leden en met tal van partners en experten van binnen en buiten de sector is het goedgekeurd: het charter fair practices. De algemene vergadering van oKo gaf er op 3 december zijn zegen over.

Het charter fair practices definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende kunsten en audiovisuele disciplines. De basis van het charter is een richtinggevend kader met vier principes: solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. De inhoud van die vier principes werd al goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 juni.

12 afspraken

Nu is dat richtinggevend kader aangevuld met 12 afspraken om de principes te verankeren in de praktijk. Waar nodig zijn ze afgestemd op de specificiteit van verschillende disciplines en soorten spelers in de sector. Het gaat om afspraken over dialoog, verantwoordelijkheid, betaling, tijdsinvestering, engagement, tewerkstellingsvorm, (geen) oneigenlijk gebruik, SBK's, de kleinvergoedingsregel, stages, vrijwilligerswerk en auteursrecht. De afspraken dienen als houvast - bij uitstek in contexten die minder scherp afgelijnd zijn. 

Op 3 december heeft de algemene vergadering van oKo de afspraken goedgekeurd. Daarmee is het charter fair practices een feit. 

Tools

Toch is het werk nog niet rond. OKo werkt aan een aantal tools die iedereen in de sector zullen helpen om de afspraken om te zetten in de praktijk. Die tools vormen het hart van het charter. Op die manier doen we meer dan simpelweg een manifest onderschrijven. We geven de mogelijkheid om concreet in dagelijkse samenwerkingen aan de slag te gaan.

Campagne & communicatie

Zodra de tools er zijn, zal oKo ze ontsluiten op een webplatform. Dat zal ook een eigen naam krijgen en wordt vrij toegankelijk voor iedereen in de sector. We maken het breed bekend via een campagne, waarbij we bijzondere aandacht hebben voor freelancers.

Tegelijk houden we nauw contact met alle partners met wie we in de afgelopen maanden en jaren hebben samengewerkt om het charter vorm te geven. Denk maar aan het Sociaal Fonds Podiumkunsten, Cultuurloket en Kunstenpunt. Samen met hen zullen we de informatie over het charter verder verspreiden. In een constructief overleg hebben de vakbonden ook al hun enthousiasme over het charter laten blijken.

En verder?

Op dit moment focust het charter op de modaliteiten van een faire samenwerkingen. In de toekomst is er ruimte om daar nog andere aspecten toe te voegen: welzijn op het werk bijvoorbeeld, diversiteitsbeleid en ecologie.

Beeld: MartHa!tentatief  © Karolina Maruszak

Zie ook: