Remediëringstermijn nu ook voor projecten en beurzen

Na afloop van een project of een werkingsjaar waarvoor een organisatie of kunstenaar subsidies heeft ontvangen van de Vlaamse overheid, moet er tijdig een afrekeningsdossier worden ingediend. Als dit dossier onvolledig is, worden organisaties hiervan op de hoogte gesteld en krijgen ze nog 20 dagen om het dossier correct in te dienen. Door binnen deze remediëringstermijn een dossier aan te vullen kon een sanctie van 5% inhouding op het subsidiebedrag vermeden worden. Het gaat dus om een belangrijk herkansingsmechanisme.

Tot voor kort was de remediëringstermijn enkel reglementair bepaald voor organisaties die structureel subsidies ontvangen. Voor projectdossiers en beurzen was er geen termijn vastgelegd om een onvolledig dossier aan te vullen kon dus onmiddellijk een korting van 5% op de toegekende subsidies worden toegepast. Dankzij het pleidooi van oKo en in samenwerking met de SARC is nu ook in een (voorstel van) uitvoeringsbesluit een duidelijke remediëringstermijn bepaald voor projecten en beurzen. Ook hier gaat het om een periode van 20 werkdagen nadat een organisatie of kunstenaar op de hoogte is gebracht van de onvolledigheid van het ingediende verantwoordingsdossier.

Deze bepaling zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor kunstenaars en organisaties. Het voorstel om het uitvoeringsbesluit in deze zin te wijzigen ligt momenteel voor bij de Raad van State, voordat het definitief is. Maar van de Staatsraden wordt geen negatieve commentaar verwacht.